Ñy ban nh¢n d¢Ntải về 33.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2018
Kích33.9 Kb.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3206 / SGDĐT-KTKĐCLGD

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017

V/v hướng dẫn tổ chức khảo sát TALIS

năm 2018.

Kính gửi :

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phong Điền,

- Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà,

- Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Huế,

- Hiệu trưởng trường THPT Tố Hữu.

Thực hiện Công văn 2502/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 16/10/2017 của Sở GD&ĐT về việc cung cấp dữ liệu chuẩn bị khảo sát chính thức TALIS chu kỳ 2018, các phòng GD&ĐT, các trường THPT trực thuộc đã thực hiện tốt nội dung Công văn và đã gửi về Sở GD&ĐT các biểu mẫu thống kê và biểu mẫu tổng hợp của các trường được Bộ GD&ĐT chọn mẫu khảo sát đúng thời gian, quy định.

Ngày 26/12/2017 Sở GD&ĐT nhận được Công văn số 1988/QLCL-TTĐGCLGD của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức khảo sát chính thức TALIS chu kỳ 2018, thông báo một số điều chỉnh và hướng dẫn chi tiết đối với công tác tập huấn kỹ thuật và tổ chức khảo sát chính thức TALIS chu kỳ 2018, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT Tố Hữu thực hiện một số nội dung sau :

I. Rà soát, chỉnh sửa lại các thông tin về Hiệu trưởng, giáo viên, máy tính.

1.1. Đối với Phòng GD&ĐT :

Chỉ đạo các trường TH, THCS trực thuộc đã được Bộ GD&ĐT chọn khảo sát chính thức TALIS 2018, rà soát, chỉnh lý lại các thông tin về : (a) Hiệu trưởng, giáo viên tham gia giảng dạy (biên chế, hợp đồng), không thống kê các đối tượng khác (như: cán bộ thư viện, kế toán, thủ quỹ...), (b) máy tính, theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT (Phụ lục 1 và 2 kèm theo, file .doc), cụ thể :

- Phòng GD&ĐT Phong Điền : Trường THCS Phong Hòa.

- Phòng GD&ĐT Hương Trà: Trường TH số 1 Hương Hồ.

- Phòng GD&ĐT Huế : Các trường TH Trần Quốc Toản, THCS Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Nguyễn Cư Trinh, THCS Nguyễn Chí Diểu.

và tổng hợp thành biểu chung (như đã hướng dẫn tại Công văn 2502/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 16/10/2017).1. 2. Đối với trường THPT Tố Hữu : Cung cấp thông tin của hiệu trưởng và giáo viên, máy tính (Phụ lục 1 và 2 kèm theo, file .doc).

II. Giới thiệu nhân sự tham gia các Tổ khảo sát thuộc Hội đồng khảo sát chính thức PISA, TALIS 2018 cấp tỉnh.

Căn cứ thành phần của Hội đồng Khảo sát chính thức PISA, TALIS 2018 cấp tỉnh được quy định tại Công văn 4586/BGDĐT-QLCL ngày 02/10/2017 về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chính tức PISA, TALIS năm 2018 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị cử nhân sự tham gia các Tổ khảo sát của Hội đồng, cụ thể :2.1. Đối với Phòng GD&ĐT :

- Mỗi trường tham gia khảo sát chính thức có một Tổ khảo sát thuộc Hội đồng khảo sát cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ khảo sát chính thức TALIS tại trường, gồm 5 người, trong đó:

+ Tổ trưởng: 01 Lãnh đạo nhà trường;

+ Tổ viên: 04 người với các nhiệm vụ sau:

* 01 cán bộ/giáo viên phụ trách công nghệ thông tin của trường để kiểm tra máy tính, trang thiết bị của trường, hỗ trợ cán bộ khảo sát trong quá trình triển khai khảo sát chính thức tại trường;

* 01 cán bộ phục vụ khảo sát, thực hiện công việc hỗ trợ cán bộ khảo sát theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ khảo sát;

* 01 Điều phối viên cấp trường là cán bộ/giáo viên của trường, đại diện cho trường trong trong việc liên hệ với Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục, để cung cấp thông tin khảo sát chính thức. Các hoạt động chính mà Điều phối viên cấp trường làm là: Chuẩn bị danh sách giáo viên, học sinh đủ điều kiện tham gia khảo sát; thông báo tới giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh về các nội dung cần thiết liên quan đến kỳ khảo sát; tổ chức, xác nhận kế hoạch đánh giá với nhà trường và với cán bộ khảo sát, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ khảo sát.

* 01 cán bộ khảo sát là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng của trường cùng cấp khác không có học sinh, giáo viên tham gia khảo sát chính thức PISA, TALIS năm 2018.1.2. Đối với trường THPT Tố Hữu: (như khoản 2.1, mục II của Công văn này, riêng cán bộ khảo sát Sở GD&ĐT sẽ điều động).

1.3. Danh sách các trường PISA-Link tham gia khảo sát chính thức TALIS sẽ được công bố sau khi danh sách các trường PISA được chọn (Sở GD&ĐT sẽ có văn bản chỉ đạo sau khi Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các trường được chọn tham gia PISA 2018).

III. Giới thiệu nhân sự tham dự tập huấn khảo sát chính thức TALIS 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên của các trường TH, THCS (trực thuộc Phòng GD&ĐT) (khoản 1.1, mục I của Công văn này), trường THPT Tố Hữu và các trường PISA-Link, là các trường được Bộ GD&ĐT chọn khảo sát chính thức TALIS 2018; địa điểm, thời gian và thành phần tham dự như sau:3.1. Đối với các trường TH, THCS :

- Địa điểm: Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, Võ nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. Điện thoại liên lạc : 0236.3939.555

- Thời gian, thành phần tham dự :

+ Ngày 05-06/02/2018: Tổ khảo sát các trường thuộc cấp tiểu học (mỗi tổ khảo sát cử 01 Tổ trưởng tổ khảo sát, 01 CB/GV phụ trách công nghệ thông tin của trường và 01 cán bộ khảo sát (lãnh đạo của trường cùng cấp học, không thuộc mẫu khảo sát chính thức).

+ Ngày 07-08/02/2018: Tổ khảo sát các trường thuộc cấp THCS (mỗi tổ khảo sát cử 01 Tổ trưởng tổ khảo sát, 01 CB/GV phụ trách công nghệ thông tin của trường và 01 cán bộ khảo sát (lãnh đạo của trường cùng cấp học, không thuộc mẫu khảo sát chính thức).

- Kinh phí:

+ Đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn đảm bảo kinh phí thanh toán các khoản gồm: Kinh phí đi lại, công tác phí, lưu trú ngoài thời gian tập huấn (nếu có) và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà Nước.

+ Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 thanh toán các khoản kinh phí gồm: Tiền lưu trú khách sạn, phụ cấp tiền ăn và các chế độ khác liên quan theo quy định của Nhà Nước trong thời gian tổ chức tập huấn.3.2. Đối với trường THPT Tố Hữu và PISA-Link:

- Địa điểm: Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, Võ nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. Điện thoại liên lạc : 0236.3939.555

- Thời gian:

+ Ngày 09-10/02/2018 : Tổ khảo sát trường THPT Tố Hữu (gồm 01 Tổ trưởng tổ khảo sát, 01 CB/GV phụ trách công nghệ thông tin của trường và 01 cán bộ khảo sát (lãnh đạo của trường cùng cấp học, không thuộc mẫu khảo sát chính thức) và các trường PISA-Link.

- Kinh phí : Như khoản 3.1, mục III của Công văn này

Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc; đề nghị lãnh đạo các Phòng GD&ĐT Phong Điền, Phòng GD&ĐT Hương Trà, Phòng GD&ĐT Huế, tham mưu lãnh đạo huyện/thị xã/thành phố theo phân cấp để ban hành Quyết định cử người có năng lực làm nhiệm vụ tham gia Tổ khảo sát cấp tỉnh và tham dự tập huấn theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT;

Các biểu mẫu thống kê đã chỉnh lý của các trường, biểu mẫu tổng hợp chung của Phòng, Quyết định và danh sách cử người tham gia Tổ khảo sát, tham dự tập huấn tại Đà Nẵng gửi về Sở GD&ĐT qua địa chỉ: Phòng KT-KĐCLGD số 22 Lê Lợi-TP Huế, đồng thời gửi kèm file qua địa chỉ e-mail: phongktkd.sothuathienhue@moet.edu.vn trước ngày 04/01/2018 để phòng KT-KĐCLGD tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Hội đồng khảo sát TALIS 2018 cấp tỉnh, Quyết định thành lập Đoàn cán bộ giáo viên tham dự tập huấn và báo cáo Bộ GD&ĐT đúng thời gian quy định.

Nếu có điều gì cần trao đổi thêm, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở GD&ĐT qua số điện thoại: 3846063./.


Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC


- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở (để biết);

- UBND huyện Phong Điền, (Đã ký)

TX Hương Trà, TP Huế (để phối hợp);

- Trang web Sở;

- Lưu: VT, KTKĐ.Nguyễn Ngọc Sơn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương