TrưỜng thcs thị trấN 2tải về 86.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích86.88 Kb.

TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC HỘI THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Sinh học Lớp: 6

Chöông 6: Hoa & sinh saûn höõu tínhBÀI 27: CAÁU TAÏO VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA HOA
I. Trắc nghiệm khách quan: (4 câu)

Câu 1: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Phân biệt được các bộ phận của hoa, biết được vai trò của tràng hoa.

* Câu hỏi:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về tràng hoa?

A. Tràng hoa gồm nhiều lá đài xanh lục, bảo vệ hoa.

B. Tràng hoa có nhiệm vụ che chở cho hoa.

C. Nhiều cánh hoa hợp lại thành tràng hoa.

D. Tràng hoa gồm nhiều cánh hoa, có màu sắc và hương thơm thu hút sâu bọ

* Đáp án: Câu ACâu 2: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Phân biệt được các bộ phận của hoa, biết được cấu tạo của nhụy hoa.

* Câu hỏi:

Nhụy hoa gồm:

A. Hạt phấn, bao phấn

B. Đầu nhụy, vòi nhụy và bầu nhụy.

C. Bầu nhụy chứa hạt phấn.

D. Chỉ nhị và bao phấn.

* Đáp án: Câu BCâu 3: Thông hiểu.

* Mục tiêu:

Phân biệt được các bộ phận của hoa, hiểu chức năng quan trọng của nhị và nhụy.

* Câu hỏi:

Bộ phận quan trọng nhất của hoa là:


  1. Đài hoa và nhị hoa.

  2. Tràng hoa và nhụy hoa.

  3. Đài hoa va tràng hoa.

  4. Nhị hoa và nhụy hoa.

* Đáp án: Câu D

Câu 4: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Phân biệt được các bộ phận của hoa, biết được cấu tạo của nhị hoa.

* Câu hỏi:

Nhị hoa gồm:

A. Hạt phấn, bầu nhụy

B. Đầu nhụy, vòi nhụy và bầu nhụy.

C. Chỉ nhị và bao phấn chứa hạt phấn.

D. Bầu nhụy chứa noãn.

* Đáp án: Câu CI. Tự luận: (2 câu)

Câu 1: Thông hiểu

* Mục tiêu:

Phân biệt được các bộ phận của hoa, hiểu chức năng quan trọng của nhị và nhụy.

* Câu hỏi:

Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?

* Đáp án:

Nhụy và nhị là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa vì:

- Nhụy là bộ phận cái của hoa chứa vòi nhụy giúp thụ phấn và bầu nhụy giúp thụ tinh.

- Nhị là bộ phận đực của hoa chứa hạt phấn giúp thụ phần và thụ tinh.

Câu 2: Vận dụng cao

* Mục tiêu:

Phân biệt được các bộ phận của hoa, biết được vai trò của tràng hoa.

* Câu hỏi:

Đặc điểm nào trong cấu tạo của hoa giúp thu hút côn trùng?

* Đáp án:

Hoa thu hút côn trùng nhờ có màu sắc sặc sỡ và hương thơm.

- Tràng hoa tạo màu sắc sặc sỡ.

- Hương thơm của hoa được tạo từ nhị và nhụy.BÀI 29: CAÙC LOAÏI HOA
I. Trắc nghiệm khách quan: (4 câu)

Câu 1: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Biết được hoa đơn tính.

* Câu hỏi:

Hoa đơn tính là hoa:

A. Có nhị và nhụy trên cùng một hoa.

B. Chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhụy là hoa cái.

C. Hoa có đủ nhị và nhụy.

D. Có nhụy lớn hơn nhị.

* Đáp án: Câu BCâu 2: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Biết được hoa lưỡng tính.

* Câu hỏi:

Hoa lưỡng tính là hoa:

A. Có đủ nhị và nhụy trên cùng một hoa.

B. Chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhụy là hoa cái.

C. Hoa có đủ nhị và nhụy.

D. Có nhụy lớn hơn nhị.

* Đáp án: Câu ACâu 3: Thông hiểu.

* Mục tiêu:

Phân biệt được cách mọc của các loại hoa

* Câu hỏi:

Hoa mọc trên cây theo 2 cách sau:

A. Mọc đơn và hoa mọc đối.

B. Mọc cách và mọc thành cụm.

C. Mọc đơn độc và mọc thành cụm.

D. Mọc đơn độc và mọc đối.

* Đáp án: Câu CCâu 4: Vận dụng thấp.

* Mục tiêu:

Biết được hoa đơn tính để áp dụng vào thực tế.

* Câu hỏi:

Hoa của cây nào sau đây là hoa đơn tính?

A. Hoa bưởi, lúa, cam, mướp.

B. Hoa bí, bầu, mướp, dưa leo.

C. Hoa mận, cải, chanh, mướp.

D. Hoa bầu, lúa, bưởi, dưa leo

* Đáp án: Câu BI. Tự luận: (2 câu)

Câu 1: Thông hiểu

* Mục tiêu:

Hiểu được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.

* Câu hỏi:

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tình và hoa đơn tính. Kể tên 3 loại hoa đơn tính và 3 loại hoa lưỡng tính mà em biết?

* Đáp án:

Căn cứ vào cơ quan sinh sản của hoa là nhụy và nhị để phân chia hoa thành 2 nhóm:

- Hoa chỉ chứa nhị hoặc nhụy là hoa đơn tính. VD: Hoa mướp, bầu, bí...

- Hoa chứa nhị và nhụy trên cùng một hoa là hoa lưỡng tính. VD: Hoa bưởi, cải, chanh...

Câu 2: Vận dụng cao

* Mục tiêu:

Hiểu cách mọc của các loại hoa để giải thích.

* Câu hỏi:

Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?

* Đáp án:

- Dễ thu hút được sâu bọ giúp cho quá trình thụ phấn thuận lợi hơn.

- Sâu bọ dễ phát hiện và tìm đếm hút mật gieo phấn cho hoa. Cụm hoa giúp sâu bọ bám đậu dễ dàng nên chúng dễ dàng lấy phấn, gieo phấn, giúp cây đậu nhiều trái hơn.

BÀI 30: THUÏ PHAÁN
I. Trắc nghiệm khách quan: (6 câu)

Câu 1: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Biết được hoa giao phấn và hoa tự thụ phấn.

* Câu hỏi:

Hoa tự thụ phấn có thể xảy ra ở hoa:

A. Lưỡng tính. B. Đơn tính.

C. Lưỡng tính và đơn tính. D. Tự thụ phấn.

* Đáp án: Câu ACâu 2: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Biết được hoa giao phấn và hoa tự thụ phấn.

* Câu hỏi:

Hoa giao phấn có thể xảy ra ở hoa:

A. Lưỡng tính. B. Đơn tính.

C. Hoa giao phấn. D. Đơn tính và lưỡng tính.

* Đáp án: Câu DCâu 3: Thông hiểu.

* Mục tiêu:

Hiểu được các cách thụ phấn.

* Câu hỏi:

Cách thụ phấn nào của hoa gặp phổ biến trong tự nhiên?

A. Thụ phấn nhờ sâu bọ.

B. Thụ phấn nhờ côn trùng.

C. Tự thụ phấn.

D. Giao phấn.

* Đáp án: Câu DCâu 4: Thông hiểu.

* Mục tiêu:

Hiểu được hiện tượng thụ phấn.

* Câu hỏi:

Thế nào là thụ phấn?


  1. Hạt phấn tiếp xúc với vòi nhụy.

  2. Hạt phấn nảy mầm trên vòi nhụy.

  3. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

  4. Hạt phấn tiếp xúc với bầu nhụy.

* Đáp án: Câu C

Câu 5: Vận dụng thấp.

* Mục tiêu:

Hiểu biết về sự thụ phấn nhờ sâu bọ để áp dụng vào sản xuất.

* Câu hỏi:

Nhóm hoa nào sau đây thụ phấn nhờ sâu bọ?

A. Hoa bìm bìm, bí đỏ, mướp.

B. Hoa lan, cúc, cau.

C. Hoa ngô, mít, dừa.

D. Không có câu nào đúng.

* Đáp án: Câu ACâu 6: Vận dụng thấp.

* Mục tiêu:

Hiểu biết về hoa giao phấn để áp dụng vào sản xuất.

* Câu hỏi:

Nhóm hoa nào sau đây là giao phấn?

A. Hoa bầu, bí đỏ, đậu phộng.

B. Hoa ngô, mướp, bí đỏ.

C. Hoa đậu phộng, nhãn, cải.

D. Không có câu nào đúng.

* Đáp án: Câu BI. Tự luận: (4 câu)

Câu 1: Thông hiểu

* Mục tiêu:

Hiểu được đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

* Câu hỏi:

Hãy kể tên 2 loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ?

* Đáp án:

- Hoa mướp( thụ phấn nhờ sâu bọ, ong) có màu vàng rực rỡ, hạt phấn to có gai, đầu nhụy có chất dính.

- Hoa cải thụ phấn nhờ côn trùng: có màu vàng rực rỡ, mọc thành cụm, đầu nhụy có chất dính.Câu 2: Thông hiểu

* Mục tiêu:

Hiểu được đặc điểm của những hoa nở về đêm để thu hút sâu bọ?

* Câu hỏi:

Những hoa nở về đêm như nhài ( lài), quỳnh hương, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ?

* Đáp án: Có màu trắng, mùi thơm.Câu 3: Vận dụng cao

* Mục tiêu:

Nêu được một số ứng dụng những hiểu biết về sự thụ phấn của con người để góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng

* Câu hỏi:

Trong những trường hợp nào là thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ?

* Đáp án:

+ Thời tiết bất lợi, cần tăng năng suất và sản lượng quả hạt, khi cần tạo giống mới có năng suất cao, phẩm chất tốt chống chịu được điều kiện bất lợi.

+ Ví dụ 1: ở ngô, hoa thụ phấn nhờ gió, khi không có gió thì hạt phấn khó tung ra để đến nhụy hoa; hay gió quá mạnh sẽ đẩy hạt phấn đi xa, không rơi đúng nhụy hoa. Do đó con người phải gây thụ phấn nhân tạo hoặc tạo điều kiện thuận lợi như gió hay cản bớt gió giúp ngô thụ phấn hiệu quả.

+ Ví dụ 2: Ở mướp, bí…hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Khi gặp mưa nhiều, mật hoa sẽ nhạt, hạt phấn bị trôi đi. Khi đó con người cần tìm biện pháp khắc phục để giúp hoa thụ phấn tốt nhất.)

Câu 4: Vận dụng cao

* Mục tiêu:

Giải thích được tác dụng của những đặc điểm thường có ở những hoa thụ phấn sâu bọ.

* Câu hỏi:

Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì? những đặc điểm gì?

* Đáp án:

+ Ong là côn trùng chủ yếu và rất tích cực giúp cây thụ phấn hiệu quả vì ong lấy được phấn hoa, làm cho hạt phấn dính vào nhụy được nhiều hơn).

+ Ong là côn trùng tạo ra mật từ phấn hoa và mật hoa, đem lại một phần thu nhập cho nhà nông.)BÀI 31: THUÏ TINH KEÁT HAÏT VAØ TAÏO QUAÛ
I. Trắc nghiệm khách quan: (4 câu)

Câu 1: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Biết được sự biến đổi bầu thành quả.

* Câu hỏi:

Bộ phận nào phát triển thành quả?

A. Vòi nhụy B. Bầu nhụy.

C. Chỉ nhị D. Đầu nhụy.

* Đáp án: Câu BCâu 2: Nhận biết.

* Mục tiêu:

Biết được sự biến đổi các thành phần của noãn sau thụ tinh thành hạt.

* Câu hỏi:

Bộ phận nào phát triển thành hạt?

A. chỉ nhị B. Ống phấn.

C. Noãn D. Bầu nhụy

* Đáp án: Câu CCâu 3: Thông hiểu.

* Mục tiêu:

Hiểu được dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính.

* Câu hỏi:

Thế nào là sinh sản hữu tính?

A. Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa yếu tố đực và yếu tố cái.

B. Là hình thức sinh sản có sự tham gia giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

C. Là hình thức sinh sản có sự kết hợp cơ thể đực và cơ thể cái.

D. Là hình thức sinh sản có sự kết hợp hoa đực và hoa cái

* Đáp án: Câu BCâu 4: Thông hiểu.

* Mục tiêu:

Xác định được sự biến đổi các bộ phận của hoa thành quả và hạt sau khi thụ tinh.

* Câu hỏi:

Sau thụ tinh ở cây có hoa, hợp tử sẽ phát triển thành bộ phận nào dưới đây?

A. Phôi B. Hạt C. Vỏ hạt D. Quả

* Đáp án: Câu A

I. Tự luận: (2 câu)

Câu 1: Thông hiểu

* Mục tiêu:

Mô tả sự nảy mầm của hạt phấn.

* Câu hỏi:

Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn diễn ra như thế nào?

* Đáp án:

Sau khi thụ phấn hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm tạo thành ống phấn. Tế bào sinh dục đực chuyển đến đầu ống phấn, ống phấn xuyên qua đầu nhụy, vòi nhụy vào trong bầu tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.

Câu 2: Vận dụng cao

* Mục tiêu:

Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh.Tìm mối liên hệ giữa chúng.

* Câu hỏi:

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và thụ tinh. Thụ phấn và thụ tinh có quan hệ gì với nhau?* Đáp án:

Muốn có thụ tinh phải có hiện tượng thụ phấn nhưng hạt phấn phải được nảy mầm.Vậy thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương