Nha khoa Loài du nhập

Tiểu luận Đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội địa và phương hướng khai thácTiểu luận Đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội địa và phương hướng khai thác
Lý do chọn đề tài. Loài du nhập
148.22 Kb. 1
đọc
Thông tư Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt NamThông tư Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-cp ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Loài du nhập
205.28 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương