Nha khoa Kim tâm

Văn phòng thưỜng trực số: /twpctt vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namVăn phòng thưỜng trực số: /twpctt vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lũ trên sông Thao và Hoàng Long đang lên nhanh, lúc 15h00 ngày 16/9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái: 31,12 m (trên BĐ2: 0,12m); sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,12 m. Kim tâm
101.37 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương