Nha khoa Kali bromua

De thi thu dh mon Hoa hoc(De 001)De thi thu dh mon Hoa hoc(De 001)
Câu Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị 16O, 17O, 18O; cacbon có hai đồng vị 12C, 13C. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic tạo thành từ các đồng vị trên?. Kali bromua
186.64 Kb. 2
đọc
Tiªu chuÈn ngµnhTiªu chuÈn ngµnh
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho Sumithion 50% d¹ng nhò dÇu, chÕ biÕn tõ Fenitrothion kü thuËt, chÊt t¹o nhò vµ dung m I thÝch hîp, dïng lµm thuèc su trong n ng nghiÖp. Kali bromua
143.26 Kb. 2
đọc
Kính chào tất cả thầy cô VÀ TẤt cả CÁc em học sinhKính chào tất cả thầy cô VÀ TẤt cả CÁc em học sinh
Hãy cho biết các chất trong bảng sau, chất nào là Oxit, Axit, Bazơ? và gọi tên các oxit, axit, bazơ đó ?. Kali bromua
20.77 Kb. 1
đọc
De thi thu dh mon Hoa hoc(De 001)De thi thu dh mon Hoa hoc(De 001)
Câu Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị 16O, 17O, 18O; cacbon có hai đồng vị 12C, 13C. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic tạo thành từ các đồng vị trên?. Kali bromua
156.16 Kb. 2
đọc
Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt tcvn 4541 88Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt tcvn 4541 88
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho azodrin 50% d¹ng dung dÞch, s¶n xuÊt tõ monocrotophot kü thuËt vµ dung m I thÝch hîp, dïng lµm thuèc trõ su trong n ng nghiÖp. Kali bromua
138.21 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương