Nha khoa Huyết thanh

Tìm hiểu sự thay đỔi fibrinogen huyết thanhTìm hiểu sự thay đỔi fibrinogen huyết thanh
Fibrinogen là một yếu tố quan trọng trong quá trình đông máu. Thiếu fibrinogen thì máu không thể đông được, song nếu fibrinogen quá cao thì cũng ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Huyết thanh
59.95 Kb. 1
đọc
Huyeát thanh khaùng daïi tinh cheá (sar)Huyeát thanh khaùng daïi tinh cheá (sar)
Huyeát thanh khaùng daïi tinh cheá laø moät dung dòch khoâng maøu hoaëc coù maøu vaøng nhaït, coù nguoàn goác töø maùu ngöïa chöùa khaùng theå khaùng viruùt daïi. Huyết thanh
38.42 Kb. 1
đọc
N­íc Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt NamN­íc Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Qui trình này áp dụng cho cán bộ thú y và các phòng thí nghiệm chẩn đoán bệnh Sẩy thai truyền nhiễm (Brucellosis) của các loài gia súc như: Trâu, Bò, Dê, Cừu, Lợn, Chó. V v. Huyết thanh
301.37 Kb. 1
đọc
Huyết thanh phân tích huyết thanhHuyết thanh phân tích huyết thanh
Huyết thanh
2.29 Kb. 1
đọc
Tcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I aTcvn t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
PhầN 13: quy trình giữ giống VI khuẩN ĐÓng dấu lợN, CÁc chủng e. 37, E. 47 VÀ E. Huyết thanh
61.39 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương