Nha khoa Hệ sinh thái rừng

ĐỀ CƯƠng chi tiết môn họCĐỀ CƯƠng chi tiết môn họC
Phân bố thời gian: lý thuyết đvht = 45 tiết, thực hành đvht = 15 tiết. Hệ sinh thái rừng
74.19 Kb. 1
đọc
Bộ TÀi nguyên vàBộ TÀi nguyên và
Quy định về quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Hệ sinh thái rừng
1.05 Mb. 7
đọc
Khái quát về các hệ sinh thái biển và đại dương; Tác động của hoạt động con người đến hệ sinh thái biển Việt Nam; Quản lý nghề cá và bảo vệ nguồn lợi dựa vào hệ sinh tháiKhái quát về các hệ sinh thái biển và đại dương; Tác động của hoạt động con người đến hệ sinh thái biển Việt Nam; Quản lý nghề cá và bảo vệ nguồn lợi dựa vào hệ sinh thái
Hệ sinh thái rừng
35.55 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương