Nha khoa Hóa chất DOC

Ư Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017Ư Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017
Căn cứ Nghị định số 8/2017/NĐ-cp ngày 18 tháng năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Hóa chất DOC
1.97 Mb. 26
đọc
Proplylene oxideProplylene oxide
Không để ở nơi nhiệt độ cao/ gần nguồn lửa trần/ gần nơi có tia lửa / trên các bề mặt nóng. Hóa chất DOC
162.43 Kb. 1
đọc
Qcvn: xx/2015/BLĐtbxhQcvn: xx/2015/BLĐtbxh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao đỘng trong sản xuấT, kinh doanh, SỬ DỤNG, BẢo quản và VẬn chuyển hóa chất nguy hiểM. Hóa chất DOC
159.8 Kb. 1
đọc
Phụ lục 7 (Thông tư số 28/2010/tt-bct ngày 28 tháng năm 2010 của Bộ Công Thương) phiếu an toàn hóa chấTPhụ lục 7 (Thông tư số 28/2010/tt-bct ngày 28 tháng năm 2010 của Bộ Công Thương) phiếu an toàn hóa chấT
Mục đích sử dụng: ghi ngắn gọn mục đích sử dụng, ví dụ: làm dung môi hòa tan nhựa pvc. Hóa chất DOC
73.16 Kb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương