Nha khoa Bờ biển đá

C¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi bë biÓn hiÖn nay ë qu¶ng trÞ vµ thõa thiªn huÕC¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi bë biÓn hiÖn nay ë qu¶ng trÞ vµ thõa thiªn huÕ
Tuy nhiên nếu xét một cách tổng quát các tác nhân và quá trình gây biến đổi bờ biển chủ yếu thì sự biến đổi bờ biển ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế theo chúng tôi có các loại cơ bản sau. Bờ biển đá
0.94 Mb. 1
đọc

  1


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©nha.hocday.com 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương